Privacybeleid

Privacybeleid van Haarlem.Singles

Haarlem.Singles is een online social event community. De lidmaatschapkosten die onze leden betalen vormen ons verdienmodel. Wij werken niet met reclames en wij delen nooit data van (potentiële) leden met derden. In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Haarlem.Singles internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Privacy Reglement

Haarlem.Singles mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Haarlem.Singles de plicht om haar (potentiele) leden en zakelijke relaties:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Haarlem.Singles worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Haarlem.Singles vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Haarlem.Singles in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Haarlem.Singles expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Haarlem.Singles gebruikt en het doel van het gebruik

Haarlem.Singles verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je lid wordt of bent van Haarlem.Singles of als je via het contactformulier contact met ons opneemt. Leden van Haarlem.Singles maken zelf een profiel aan en op dit profiel is de gebruikersnaam, foto, leeftijd, en geslacht te zien is. Leden kunnen ervoor kiezen om hun telefoonnummer met andere leden te delen. Haarlem.Singles verzamelt qua persoonsgegevens jouw naam, e-mailadres, geboortedatum, foto en andere gegevens. De hiervoor genoemde persoonsgegevens zijn wel of niet te zien voor andere leden en/of derden. Indien je zakelijke relatie bent van Haarlem.Singles worden mogelijk jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die leden en zakelijke relaties met Haarlem.Singles sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • leden, zakelijke relaties of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (nieuwsbrief).

IP-adressen/cookies
Haarlem.Singles houdt IP-adressen bij van (potentiële) leden of zakelijke relaties die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) leden of zakelijke relaties zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Haarlem.Singles verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven, tenzij:
dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Haarlem.Singles met jou heeft gesloten;
je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Haarlem.Singles verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet.
Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Haarlem.Singles worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Haarlem.Singles beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:

 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Haarlem.Singles om in te loggen in het digitale systeem;
 • de personen werkzaam voor Haarlem.Singles hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Haarlem.Singles verstrekte persoonsgegevens;
 • Haarlem.Singles heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Haarlem.Singles hanteert een termijn van twee jaar nadat jij inactief of geen lid meer bent, waarna de gegevens vernietigd worden. Voor zakelijke relaties geldt dat de persoonsgegevens zo lang als nodig voor een goede bedrijfsvoering worden bewaard, met inachtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Haarlem.Singles zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op team@haarlem.singles aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Haarlem.Singles.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Haarlem.Singles opnemen en probeert Haarlem.Singles er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen de nieuwsbrief door Haarlem.Singles? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal Haarlem.Singles ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Haarlem.Singles.


Privacyreglement Haarlem.Singles versie Mar. 2022.

Word lid van Haarlem.Singles

We ontmoeten je graag! Doe je mee?

Nog geen lid?

Ben je Single? Woon je in Haarlem e.o.? Wil jij vaker op avontuur? Als je drie keer ja heb gezegd… waar wacht jij nog op? Stap in! Doe mee met de gezelligste community van singles in Haarlem!

Word nu gratis lid