Lidmaatschap inschrijving

Soort lidmaatschap aanpassen

Je hebt het Niveau 0 lidmaatschap gekozen.

De prijs voor lidmaatschap is nu 0.00€.


Account informatie Heb je al een account? Log hier in

LAAT DIT LEEG

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Haarlem.Singles

Haarlem.Singles is een digitaal communicatieplatform voor mensen die samen en voor elkaar events organiseren om zo nieuwe vrienden te maken. 1. Algemeen 1.1. Haarlem.Singles is een website van Kalika Creative, te Haarlem gevestigd en in de Kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 71944672. 1.2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
Haarlem.Singles-website: 
de website onder de domeinnaam: www.haarlem.singles, onder meer te bereiken via www.HaarlemSingles.nl.

Haarlem.Singles bezoeker
Jij die gratis kan rondkijken op de site om de sfeer te proeven.

Haarlem.Singles lid: 
Jij die deelneemt aan events en/of bij betaling van het Haarlem.Singles lidmaatschap van de website van Haarlem.Singles gebruik maakt dan wel daar toegang toe heeft. 

Introducé van een Haarlem.Singles lid: 
Degene die als introducé van een Haarlem.Singles lid alleen deel kan nemen aan een Haarlem.Singles evenement. 

Je, jij, jou(w) of jezelf: 
Haarlem.Singles-er of introducé, dan wel twee of alle voorgenoemde personen, afhankelijk van degene op wie het artikel – al dan niet uit de context van het artikel op te maken – van toepassing is. 

Event: 
een enkel- of meervoudige actieve bezigheid die op de Haarlem.Singles-website voor Haarlem.Singles-ers vrijblijvend worden opgezet om te ondernemen met als doel op een actieve wijze nieuwe mensen te leren kennen. Daaronder vallen onder meer feest- en uitgaansactiviteiten, sportieve en avontuurlijke events, kunst en cultuur, body en mind, persoonlijke ontwikkeling, andere diensten of faciliteiten en/of het gebruik van materialen, maaltijden en drank met dag- en/of nachtverblijf in binnen- of buitenland. Vervoer van en naar de plaats van event valt daar nooit onder. 

Event opgezet door en voor Haarlem.Singles-ers onderling: 
een event, zoals op de Haarlem.Singles-website staat vermeld en die door een of meerdere Haarlem.Singles-ers zijn opgezet om samen te ondernemen om elkaar te leren kennen. De organiserende Haarlem.Singles-er is bij het event herkenbaar aan zijn/haar foto met zijn/haar naam met daaronder de vermelding “organisator”. 

Haarlem.Singles-teamactiviteit: 
een Haarlem.Singles-event die is opgezet door het Haarlem.Singles-team (herkenbaar onder het Haarlem.Singles logo)  en welke op locatie voor deelname aan Haarlem.Singles-ers wordt aangeboden. 

Event opgezet onder een partnerprofiel: 
Een event die via de Haarlem.Singles-website onder een partnerprofiel is opgezet en die uitsluitend door dit bedrijf vrijblijvend voor deelname aan Haarlem.Singles-ers en proefleden wordt aangeboden. 2. Werkingssfeer en totstandkoming van het Haarlem.Singles-erschap 2.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Haarlem.Singles events en daarmee verbandhoudende acties van Haarlem.Singles, aanbiedingen en overeenkomsten gedaan door of namens Haarlem.Singles aan een Haarlem.Singles-er, tenzij dit anders op de website van Haarlem.Singles is aangegeven. 2.2. Door inschrijving via de Haarlem.Singles-website, betaling en na ontvangst van een bevestiging in jouw Haarlem.Singles-inbox komt een overeenkomst van (proef)deelnemerschap met Haarlem.Singles tot stand. Door inschrijving via de Haarlem.Singles-website en door de Haarlem.Singles-website te gebruiken aanvaardt je dat deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen. Daaronder vallen ook de voorwaarden (van anderen dan Haarlem.Singles) waarnaar (al dan niet door een hyperlink) wordt verwezen en/of die elders op de Haarlem.Singles- website staan dan wel die staan op de website waar bij het event via een hyperlink naar wordt verwezen. Al deze voorwaarden worden door jou voor akkoord verklaard door inschrijving via de Haarlem.Singles-website. Je verklaart je uitdrukkelijk bekend met de werking van hyperlinken en dat door deze aan te klikken een nieuw gedeelte van een website is te zien met daarop mogelijk voor het event relevante (contracts)informatie. Bij eventuele strijdigheden met de gebruiksvoorwaarden of voorwaarden van het event gaat de uitleg voor die strekt ten gunste van Haarlem.Singles. 2.3. De gebruiksvoorwaarden kunnen steeds door Haarlem.Singles worden gewijzigd of aangevuld. Eventuele wijzigingen of aanvullingen worden op de website van Haarlem.Singles aangegeven. Steeds geldt de laatste op de website geplaatste versie van de gebruiksvoorwaarden vanaf het moment dat deze op de website staat vermeld. Je verplicht je de Haarlem.Singles-website regelmatig te controleren of er zich wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden hebben voorgedaan en verklaart je met eventuele wijzigingen akkoord. 3. Haarlem.Singles lidmaatschap 3.1. Je hebt als betalende lid van Haarlem.Singles-er een eigen Haarlem.Singles-profielpagina met Haarlem.Singles-inbox. Je dient daarnaast te beschikken over een operationeel emailadres. 3.2. Het Haarlem.Singles lidmaatschap duurt een jaar. Het Haarlem.Singles lidmaatschap wordt niet automatisch na ommekomst van een jaar verlengd. 3.3. Inschrijving en aanmelding voor events vinden uitsluitend via de website plaats. Als Haarlem.Singles bezoeker kun je gratis rondkijken op de site. Voor deelname aan een event gelden de gangbare tarieven die Haarlem.Singles bij aanmelding voor events vraagt. 3.4. Je kan als Haarlem.Singles-er een vriend/vriendin uitnodigen als introducé alleen voor deelname aan een Haarlem.Singles-evenement. Een introducé aanmelden doe je bij jouw aanmelding van de betreffende event. Als Haarlem.Singles-er ben je volledig aansprakelijk voor jouw introducé voor alle verplichtingen die na aanmelding voor het event uit het Haarlem.Singles-erschap voortvloeien, waaronder die uit de gebruiksvoorwaarden. Alle communicatie en betalingen verlopen via jou als Haarlem.Singles-er. Je vrijwaart Haarlem.Singles volledig voor eventuele aanspraken van jouw introducé jegens Haarlem.Singles. 3.5. Beëindiging van de deelname aan Haarlem.Singles is eenvoudig mogelijk door dat zelf met twee klikken te doen in de eigen profielpagina. Hierbij vindt onder geen beding restitutie plaats van reeds betaalde bedragen. 3.6. Haarlem.Singles behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging tarieven of inschrijvingsvereisten te wijzigen. 3.7. De events zijn verdeeld in 7 leeftijdscategorieën: 1. 20-35 jaar 2. 25-39 jaar 3. 30-45 jaar 4. 35-49 jaar 5. 40-55 jaar 6. 45-59 jaar. 7. 50-65 jaar. Om meer gelijkgestemden te ontmoeten is het leeftijdsverschil van deelnemers aan events nooit groter dan 20 jaar. Na aanmelding kan Haarlem.Singles je zonder opgave van redenen weigeren het Haarlem.Singles-erschap te verlenen. Haarlem.Singles kan je op elk moment verzoeken om een identificatiebewijs te tonen. Indien je daaraan niet voldoet, heeft Haarlem.Singles het recht zonder restitutie van gelden de toegang tot een event te weigeren en het Haarlem.Singles-er schap of het introducéschap te beëindigen. 3.8. Deelname aan Haarlem.Singles is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is niet toegestaan meerdere keren in verschillende hoedanigheden in te inschrijven en/of het login en paswoord over te dragen aan een derde. 3.9. Je stemt er mee in dat de Haarlem.Singles-website bestanden, afbeeldingen, foto’s, andere content en programma’s bevat die eigendom van Haarlem.Singles zijn, licentiegevers en/of gebruikers van Haarlem.Singles en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder (maar niet beperkt tot) auteursrechten, merken en octrooien. Je verklaart geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendom)rechten van Haarlem.Singles of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze voorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. 4. Algemeen en events opgezet door Haarlem.Singles-ers 4.1. Je kunt als Haarlem.Singles-er events voor deelname opzetten voor andere Haarlem.Singles-ers. Deelname aan events opgezet door Haarlem.Singles-ers is geheel vrijblijvend. Deelname vindt plaats door aanmelding via de Haarlem.Singles-website. Het opzetten van commerciële events is niet toegestaan. Commerciële events zijn events die voor de organiserende Haarlem.Singles-er resulteren in financieel of ander gewin, een en ander naar uitsluitend oordeel van Haarlem.Singles. 4.2. Aan de events kunnen beperkingen of voorwaarden worden verbonden (door bijvoorbeeld een leeftijdseis te stellen. Aan de omschrijving of de schatting van kosten kunnen geen rechten jegens Haarlem.Singles worden ontleend. Bij het opzetten van events ben je verplicht je te houden aan de spelregels. Deze spelregels verschijnen bij het opzetten van een event. 4.3. De eventuele kosten verbonden aan een Haarlem.Singles-event, zijn steeds voor eigen rekening van jou als Haarlem.Singles-er of introducé. 4.4. Haarlem.Singles reguleert het onderlinge contact tussen Haarlem.Singles-ers en proefleden niet. Eventuele gemaakte onderlinge afspraken blijven steeds afspraken gemaakt in het sociale verkeer met als doel om nieuwe mensen te leren kennen. Daaraan zijn geen rechten jegens Haarlem.Singles te ontlenen. Deelname is voor 100 % eigen risico. 4.5. Haarlem.Singles heeft altijd het recht beperkingen of voorwaarden aan de voorgestelde event te verbinden of deze -zonder opgave van redenen en ongeacht de voorgestelde prijs- te weigeren te plaatsen. Haarlem.Singles-teamactiviteiten hebben altijd voorrang op door Haarlem.Singles-ers opgezette events of op events opgezet onder een partnerprofiel. Events die overeenkomen, concurreren of conflicteren met nieuwe of bestaande (terugkerende) events onder het Haarlem.Singles logokunnen door Haarlem.Singles zonder opgave van reden worden geweigerd. Het is niet toegestaan events op te zetten bij bedrijven die een partnerprofiel hebben of bij bedrijven of personen, die daaraan op enige wijze (zoals bijvoorbeeld onderdeel uitmakende van een groep) zijn gelieerd, het een en ander naar het uitsluitend oordeel van Haarlem.Singles. 5. Gedragsregels 5.1. Je verklaart je als Haarlem.Singles-er geen berichten te zullen plaatsen of versturen die beledigend, grof, bedreigend, obsceen zijn of die in strijd zijn met wet- of regelgeving. 5.2. Je verklaart je als Haarlem.Singles-er geen berichten te zullen plaatsen of versturen die beledigend, grof, bedreigend, obsceen zijn of die in strijd zijn met wet- of regelgeving. Je verklaart Haarlem.Singles op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen dan ook. 5.3. Je verklaart informatie verkregen uit de Haarlem.Singles-website van welke aard dan ook niet elders te publiceren zonder voorafgaand toestemming te hebben verkregen van Haarlem.Singles. 5.4. Je stemt ermee persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor wat op de Haarlem.Singles-website wordt gepubliceerd, alsmede voor de interacties met andere deelnemers via de Haarlem.Singles-website en tijdens events. Je stemt ermee in niet moedwillig conflicten met andere deelnemers uit te lokken of te stimuleren. 5.5. Pogingen tot inbraak of inbraak in de database van Haarlem.Singles zijn verboden en onrechtmatig. Voor medeplichtigheid of kennis hebbende van derden met pogingen tot inbraak of inbraak in de database van Haarlem.Singles geldt hetzelfde. 5.6. Niet-nakoming of een handelen of nalaten in strijd met voorgaande leden staat op straffe van onmiddellijke beëindiging van het Haarlem.Singles-erschap, zonder dat een recht op restitutie van betaalde gelden bestaat. Dit laat onverlet het recht van Haarlem.Singles op volledige schadevergoeding bij ontstane schade. 6. Haarlem.Singles-teamactiviteit 6.1. Aanmelding voor en uitvoering van de Haarlem.Singles-teamactiviteiten vindt plaats onder de voorwaarden zoals bij het event omschreven en/of zoals op andere wijze is aangegeven. Haarlem.Singles-teamactiviteiten kunnen door Haarlem.Singles zijn opgezet, maar door andere bedrijven worden uitgevoerd. Steeds gelden de specifieke bij het event beschreven voorwaarden. Vervoer van en naar een specifieke locatie wordt nimmer door Haarlem.Singles verzorgd. Aanmelding voor de Haarlem.Singles-teamactiviteit heeft te gelden als onherroepelijke boeking van het event. Betaling dient bij de aanmelding van het event plaats te vinden, tenzij anders is aangegeven. 6.2. Bij afmelding van Haarlem.Singles-teamactiviteiten door jou of een introducé worden reeds betaalde gelden niet gerestitueerd. 6.3. Bij Haarlem.Singles-teamactiviteiten heeft Haarlem.Singles het recht het event te annuleren of te wijzigen wegens gewichtige redenen zonder dat Haarlem.Singles in redelijkheid aan uitvoering kan worden gehouden. Ook in geval van overmacht is Haarlem.Singles niet gehouden het event uit te voeren. Onder overmacht wordt verstaan abnormale of onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van Haarlem.Singles en waarvan de gevolgen ondanks voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. 6.4. Een aanmelding voor een voorgestelde Haarlem.Singles-teamactiviteit is overdraagbaar aan een andere Haarlem.Singles-er of zijn of haar introducé, tenzij anders in de omschrijving van het event is aangegeven. 7. Event opgezet onder een partnerprofiel 7.1. Events opgezet onder het partnerprofiel worden vrijblijvend voor deelname door het betreffende bedrijf aangeboden. Via de website van Haarlem.Singles kun je als Haarlem.Singles-er voor deelname aan het event opgezet door het bedrijf aanmelden. Het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de omschrijving en de uitvoering van het event en het verschaffen van volledige informatie daarover en het stellen van voorwaarden verbonden aan het event. 7.2. Het event opgezet onder een partnerprofiel wordt nimmer door Haarlem.Singles uitgevoerd maar volledig verzorgd door het betreffende bedrijf. Haarlem.Singles geeft het bedrijf slechts gelegenheid te adverteren met het event. Haarlem.Singles is nimmer contractspartij bij een gesloten overeenkomst tussen het bedrijf en de Haarlem.Singles-er. Voor zover er een overeenkomst tot uitvoering van het event tot stand, komt deze uitsluitend tussen jou als Haarlem.Singles-er en het bedrijf tot stand. Haarlem.Singles is niet verantwoordelijk jegens de Haarlem.Singles-er en sluit elke aansprakelijk in de meest ruime zin uit voor geleden of te lijden schade dan wel anderszins aangaande het event opgezet door het bedrijf. Haarlem.Singles is geen hulppersoon in de zin van de wet en biedt geen enkele garantie dat het bedrijf dat het event heeft opgezet het event correct, tijdig of volledig uitvoert. Met al je eventuele aanspraken van niet, geen tijdige of onvolledige nakoming of ontstane schade verbandhoudende met de uitvoering van het event dien je als Haarlem.Singles-er steeds uitsluitend en rechtstreeks te wenden tot het bedrijf dat het event heeft opgezet of diens vertegenwoordiger. Wat betreft de verschafte informatie over de aangeboden event is Haarlem.Singles afhankelijk van het bedrijf dat het event onder partnerprofiel heeft opgezet. Haarlem.Singles sluit elke aansprakelijk uit voor enigerlei schade die wordt ondervonden door onjuistheden of onvolledigheden in de informatie en/of data afkomstig van het bedrijf. 8. Aansprakelijkheid 8.1. Deelname aan alle events is altijd 100 % voor eigen risico van jou als Haarlem.Singles-er of jouw introducé. Behoudens opzet of grove schuld is Haarlem.Singles niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade die een Haarlem.Singles-er lijdt of zal lijden als gevolg van ongevallen of gebeurtenissen tijdens of rond een event (al dan niet door gebruik van (ingehuurde) materialen of andere hulpzaken). Haarlem.Singles is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige andere dienstverlening van Haarlem.Singles dan uit onrechtmatige daad of anderszins. Haarlem.Singles is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: 1    omstandigheden die zijn toe te rekenen aan jou als Haarlem.Singles-er of jouw introducé, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikend gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies, en/of; 2    handelingen, nalatigheden en invloeden van direct of niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden of hulppersonen. 8.2. Haarlem.Singles is nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering of diefstal of schade, direct of indirect van of aan goederen van Haarlem.Singles-ers, proefleden of introducés. 8.3. In het geval de Haarlem.Singles-website niet beschikbaar is door technische storingen, waaronder begrepen storingen in netwerkverbindingen, door Haarlem.Singles gebruikte servers of software, bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden en is iedere aansprakelijkheid van Haarlem.Singles voor schade uitgesloten. 8.4. Bij overmacht of ingeval van een tekortkoming die niet kon worden voorzien of worden verholpen is aansprakelijkheid uitgesloten. Je verplicht je als Haarlem.Singles-er – evenals voor jouw introducé – per event in de zin van deze gebruiksvoorwaarden een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Haarlem.Singles sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade, waarvoor aanspraak op de vergoeding bestaat of geacht wordt te bestaan op grond van eerdergenoemde verzekeringen. 8.5. Je verplicht je als Haarlem.Singles-er – evenals voor jouw introducé – per event in de zin van deze gebruiksvoorwaarden een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Haarlem.Singles sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade, waarvoor aanspraak op de vergoeding bestaat of geacht wordt te bestaan op grond van eerdergenoemde verzekeringen. 8.6. De in deze gebruiksvoorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen gelden ook ten behoeve van voor Haarlem.Singles op vrijwillige basis werkzame personen of eventuele medewerkers van Haarlem.Singles. 8.7. Er geldt een vervaltermijn van een jaar voor ieder uit de overeenkomst met jou als Haarlem.Singles-er/introducé en Haarlem.Singles voortvloeiend vorderingsrecht. 8.8. Haarlem.Singles aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag van derden of enig ander uit het contact tussen deelnemers onderling voortvloeiend ongemak. Haarlem.Singles sluit ook alle aansprakelijkheid uit voor het gebruik door derden van door een Haarlem.Singles-er gepubliceerde persoonlijke informatie op de Haarlem.Singles-website. Dat geldt eveneens voor aansprakelijkheid voor de daden of nalatigheden van andere Haarlem.Singles-ers/proefleden/introducés, in welke vorm dan ook. 8.9. Indien zich bij een event onverhoopt een schadeveroorzakende gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Haarlem.Singles jegens jou als Haarlem.Singles-er of jouw introducé leidt, zal de aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het laagste bedrag van de bedragen vermeld onder sub a dan wel b: 
a) het maximumbedrag waarop de door Haarlem.Singles gesloten aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt. Indien deze geen dekking biedt vindt ook geen vergoeding op grond van sub b plaats; 
b) indien en voorzover sprake mocht zijn van een gesloten overeenkomst in de zin van de wet tussen jou/jouw introducé en Haarlem.Singles en voorzover de reis of de geboekte event niet door Haarlem.Singles wordt uitgevoerd, is in geval van een toerekenbaar tekortschieten van Haarlem.Singles op grond van de reisovereenkomst elke aansprakelijkheid van Haarlem.Singles beperkt tot vergoeding van andere schade (dan veroorzaakt door dood of letsel) tot maximaal een bedrag van driemaal de reissom en bij gederfd reisgenot tot eenmaal de reissom. Onder geen beding is Haarlem.Singles een hulppersoon in de zin van de wet en in die hoedanigheid aansprakelijk. Indien een internationaal verdrag van toepassing is, is de aansprakelijkheid van Haarlem.Singles uitgesloten of beperkt overeenkomstig dat verdrag. 9. Rechten van Haarlem.Singles 9.1. Haarlem.Singles behoudt zich het recht voor je (proef)Haarlem.Singles-erschap te beëindigen en/of je en/of jouw introducé van deelname aan events uit te sluiten, indien je gedrag, lichamelijke of geestelijke beperkingen of een andere omstandigheid daartoe aanleiding geeft. Haarlem.Singles is daartoe echter op geen enkele wijze verplicht, noch verantwoordelijk. Haarlem.Singles is dan niet gehouden tot restitutie van gelden en heeft onverminderd het recht op volledige schadevergoeding bij eventueel ontstane schade. 9.2. Je bent als Haarlem.Singles-er jegens Haarlem.Singles aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van jezelf, of door jou toegelaten introducés of derden. Je vrijwaart Haarlem.Singles volledig van aanspraken van anderen. 9.3. Haarlem.Singles behoudt zich het recht voor om door jouw gepubliceerde berichten aan te passen of geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien dit passend of noodzakelijk wordt geacht. 9.4. Haarlem.Singles reguleert de communicatie tussen Haarlem.Singles-ers/proefleden niet inhoudelijk, maar behoudt zich het recht voor om berichtenverkeer binnen Haarlem.Singles in te zien om daarmee klachten na te kunnen trekken. 9.5. Haarlem.Singles is gerechtigd om je de toegang tot Haarlem.Singles geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. 9.6. De overeenkomst van Haarlem.Singles-erschap kan met onmiddellijke ingang worden ontbonden c.q. worden opgezegd indien Haarlem.Singles-ers/proefleden informatie verzwijgen, verspreiden of andere events ontplooien die het bestaansrecht of de voortgang van Haarlem.Singles bedreigen, zonder restitutie van gelden. Ontbinding c.q. opzegging vindt plaats door opheffing van de Haarlem.Singles-profielpagina en Haarlem.Singles-inbox of door blokkering van de toegang tot de Haarlem.Singles-website. 10. Privacy 10.1. Haarlem.Singles verwerkt je (privacy)gegevens alleen in verband met de faciliteiten die Haarlem.Singles biedt en met geen ander doel dan om het mogelijk te maken nieuwe mensen te leren kennen. Door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden geef je uitdrukkelijk toestemming voor gebruik van jouw persoonsgegevens, voor zover toestemming vereist zou zijn. 10.2. Profielgegevens worden door Haarlem.Singles nooit aan derden verstrekt of overgedragen, tenzij een bevoegde instantie daarom verzoekt of dit verband houden met de faciliteiten die Haarlem.Singles biedt. 11. Overige 11.1. Haarlem.Singles heeft zich ingespannen om met zorg deze gebruiksvoorwaarden op te stellen. Indien een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden desondanks nietig zijn of vernietigd worden dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en dienen de nietige bepalingen vervangen te worden in rechtsgeldige bedingen. Deze moeten zoveel mogelijk aansluiten bij het oorspronkelijke doel van de betreffende bepalingen en ten gunste van Haarlem.Singles strekken. 11.2. Op geschillen tussen Haarlem.Singles en jou als Haarlem.Singles-er of jouw introducé is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst met Haarlem.Singles.

Word lid van Haarlem.Singles

We ontmoeten je graag! Doe je mee?

Nog geen lid?

Ben je Single? Woon je in Haarlem e.o.? Wil jij vaker op avontuur? Als je drie keer ja heb gezegd… waar wacht jij nog op? Stap in! Doe mee met de gezelligste community van singles in Haarlem!

Word nu gratis lid